Reklamační řád

Reklamační řád

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tento Reklamační řád se spolu se Obchodními podmínkami pro nákup prostřednictvím e-shopu společnosti Abacus Electric, s.r.o., IČO: 45022828, se sídlem  Planá 2, PSČ 370 01, vedené v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložce 1228 (dále jen "prodávající") vztahuje na zboží, jež bylo u prodávajícího zakoupeno kupujícím (dále jen "kupující") na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu (dále jen "kupní smlouva") a je nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.2 Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.

 • Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen "spotřebitel").
 • Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen "podnikatel").
 1. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

2.1 Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána Faktura, Dodací a záruční list. Souhlas se záručními podmínkami uvedenými v Dodacím a záručním listu rep. uvedenými na webové stránce produktu na adrese www.abacus.cz, eshop.salente.cz a eshop.evolveo.cz (dále jen e-shopu) stvrzuje kupující potvrzením elektronické objednávky. Potvrzení elektronické objednávky se realizuje kliknutím na tlačítko, které dokončuje objednávku. V případě výměny zboží dostane kupující nový Dodací a záruční list, kde bude uvedeno nové výrobní číslo produktu, pokud se u daného zboží výrobní číslo eviduje. Další případné reklamace budou uplatňovány na základě nově přiděleného výrobního čísla.

2.2 Délka záruky v měsících je uvedena na kartě zboží e-shopu a na Dodacím a záručním listu, Jde-li o koupi věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Záruka na spotřební materiál končí s prvním použitím tohoto zboží. Na prodávaný software je záruka stanovena výrobcem a týká se čitelnosti médií. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

2.3 Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi Dodacím a záručním listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo stavu), neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo obdržel poškozené či nekompletní zboží, uplatní tuto vadu u prodávajícího ihned.

2.4 Kupující může uplatnit reklamaci v záruční době a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Kupující vadu přesně označí a sdělí prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti prodávajícího za vady si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Informace o právech kupujícího z vadného plnění jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího.

2.5 Kupující osobně donese nebo zašle reklamované zboží, dostatečně zabalené proti poškození, na adresu:

 

Abacus Electric, s.r.o.
reklamační oddělení
370 01 Planá 2

 

 

Ke zboží přiloží vyplněný Formulář pro uplatnění reklamace.

 

Kupující vyjme před odesláním reklamace SIM karty a paměťové karty. Paměťové karty zasílá společně s reklamací jen v případě, dochází-li např. k rychlému vybíjení baterie nebo vypínání mobilního telefonu.


2.6 Po příjmu reklamovaného zboží posoudí pracovník prodávajícího správnost vyplněných údajů a prohlédne zboží. V případě nesplnění podmínek reklamace dohodne s kupujícím další postup. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co bylo jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požadoval. Dále pak potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.7 Prodávající vyřídí reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace, například části zboží, jiných podkladů apod.

2.8 Vyřízené reklamace jsou zaslány kupujícímu na účet prodávajícího zpět na jím uvedenou adresu.

2.9 Kupující se vystavuje riziku zamítnutí reklamace:

 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou (ledaže k porušení dojde při obvyklém používání).
 • Poškozením či odstraněním vlastního označení prodávajícího, pokud se na výrobku nacházelo (komponenty z osobních počítačů apod.).

2.10 Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době jejího převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (zejm. poškozením počítačovým virem, působením živlů anebo vyšší mocí apod.).
 1. DALŠÍ USTANOVENÍ

3.1 Kupující, který je podnikatelem, vyplní před zasláním reklamace RMA formulář na webové stránce prodávajícího. Uplatňuje-li práva z vadného plnění formou odstranění vady opravou a je-li k provedení opravy určena jiná osoba, uplatní toto právo vždy u této osoby.

3.2 Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů potřebných k reklamaci (dodací list, seznam odeslaného zboží apod.) je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu, který je podnikatelem, poplatek 500,- Kč za dohledání těchto dokladů). V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat penále do výše 500,- Kč a náklady na dopravu.

3.3 Kupující, který je podnikatelem, souhlasí se započtením majetkového nároku vyplývajícího mu z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží proti jeho závazku vůči prodávajícímu, který je po splatnosti déle než jeden měsíc.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Kupující může kontaktovat prodávajícího e-mailem zaslaným na adresu rma.plana@abacus.cz

4.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. 1. 2023.

 

 

Zpět do obchodu
Jak ověřujeme recenze? Klikněte zde pro více informací.